enEnter

ru Передаваемые права третьим лицам

 Размещая пользовательский контент посредством использования наших услуг, вы предоставляете каждому пользователю Сервиса неисключительную, безвозмездную, действующую во всем мире лицензию на доступ к вашему Контенту и его использование в пределах, допускаемых функционалом Сервиса, в том числе на отображение его с помощью плеера Сервиса на сайтах третьих лиц посредством технологии embed (iframe), а также разрешаете создание временных технических копий контента и видео-превью такого контента.

Порядок рассмотрения жалоб

 Cообщите на адрес электронной почты Support@YouBlogs.ru или через систему тикетов в случаи если на сайте опубликован ваш контент без вашего согласия. В содержимом письме укажите все ссылки на публикации.

Размещение рекламных материалов

 Вопросы связанные с размещением рекламных материалов, так же направляйте по контактам указанным ранее...

English Transferable rights to third parties

 By posting your video through our services, you grant us and each user of the Service a non-exclusive, royalty-free, worldwide, limited license to access and use your Content to the extent permitted by the functionality of the Service, such as: the right to reproduce, distribute, modify, display and perform it in any media formats through any media channels, including through iframe technology, which allows anyone to watch your video content on third-party websites through a player that had been embedded, except Content not shared publicly (private mode) will not be distributed outside the Service.

Український Передані права третім особам

 Розміщуючи користувальницький контент за допомогою використання наших Послуг, ви надаєте кожному користувачеві Сервісу невиключну, безоплатну, діючу в усьому світі ліцензію на доступ до Вашого Контенту і його використання в межах, що допускаються функціоналом сервісу, в тому числі на відображення його за допомогою плеєра Сервісу на сайтах третіх осіб за допомогою технології embed (iframe), а також дозволяєте створення тимчасових ТЕХНІЧНИХ копій контенту і відео-превью такого контенту.

Беларускі Перадаюцца правы трэцім асобам

 Размяшчаючы карыстацкі кантэнт з дапамогай выкарыстання нашых паслуг, вы дае кожнаму карыстальніку сэрвісу вылучнае, бязвыплатную, якая дзейнічае ва ўсім свеце ліцэнзію на доступ да вашага кантэнту і яго выкарыстанне ў межах, якія дапускаюцца функцыяналам сэрвісу, у тым ліку на адлюстраванне яго з дапамогай плэера сэрвісу на сайтах трэціх асоб з дапамогай тэхналогіі embed (iframe), а таксама дазваляеце Стварэнне часовых тэхнічных копій кантэнту і відэа-прэв'ю такога кантэнту.

Қазақ Үшінші тұлғаларға берілетін құқықтар

 Біздің Қызметтерді пайдалану арқылы пайдаланушы контентін орналастыра отырып, сіз Сервистің әрбір пайдаланушысына сіздің Контентіңізге кіруге және оны Сервис функционалы рұқсат ететін шектерде пайдалануға, оның ішінде embed (iframe) технологиясы арқылы үшінші тұлғалардың сайттарында Сервис плеерінің көмегімен көрсетуге арналған айрықша емес, өтеусіз, бүкіл әлемде қолданылатын лицензияны бересіз, сондай-ақ контенттің уақытша техникалық көшірмелерін жасауға және осындай контентті бейне-алдын ала қарауға рұқсат бересіз.

Français Droits transférables à des tiers

 En hébergeant du contenu utilisateur via l'utilisation de nos services, vous accordez à chaque utilisateur du Service une licence non exclusive, gratuite et mondiale pour accéder à votre Contenu et l'utiliser dans les limites autorisées par les fonctionnalités du Service, y compris pour l'afficher via le lecteur Du service sur des sites tiers via la technologie embed (iframe), et vous autorisez la création de copies techniques temporaires du contenu et des aperçus vidéo de ce contenu.

Deutsch Übertragbare Rechte an Dritte

 Indem Sie Nutzerinhalte über unsere Dienste veröffentlichen, gewähren Sie jedem Nutzer des Dienstes eine nicht exklusive, kostenlose, weltweite Lizenz, um innerhalb der von der Funktionalität des Dienstes erlaubten Grenzen auf Ihre Inhalte zuzugreifen und diese zu verwenden, einschließlich der Anzeige über den Player des Dienstes auf Websites Dritter durch die Embed-Technologie (iframe), und Sie erlauben die Erstellung temporärer technischer Kopien der Inhalte und Videovorschau solcher Inhalte.

Nederlands Overgedragen rechten aan derden

 Door Gebruikersinhoud te plaatsen via het gebruik van onze diensten, verleent u elke gebruiker van de dienst een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde licentie voor toegang tot en gebruik van uw inhoud binnen de grenzen die zijn toegestaan door de functionaliteit van de Dienst, inclusief het weergeven ervan met behulp van de Servicespeler op sites van derden met behulp van embed-technologie (iframe), evenals het toestaan van het maken van tijdelijke technische kopieën van inhoud en videovoorbeelden van dergelijke inhoud.

Polski Prawa przekazywane osobom trzecim

 Publikując Treści Użytkownika za pośrednictwem naszych Usług, Użytkownik udziela każdemu Użytkownikowi Usługi niewyłącznej, nieodpłatnej, obowiązującej na całym świecie licencji na dostęp do treści użytkownika i korzystanie z nich w zakresie dozwolonym przez funkcjonalność usługi, w tym na wyświetlanie ich za pomocą odtwarzacza usługi na stronach internetowych osób trzecich za pomocą technologii embed (iframe), a także zezwala na tworzenie tymczasowych kopii technicznych treści i podglądów wideo takich treści.

Lietuvis Išsiųsta teisės tretiesiems asmenims

 Pateikiant užsakymą turinį naudojant mūsų paslaugas, jūs suteikiate kiekvienam vartotojui Paslaugų neišimtinę, nemokamą, galiojančią visame pasaulyje licenciją prieigą prie jūsų Turinio ir jo naudojimas ribose, допускаемых функционалом Paslaugų, įskaitant rodyti jį naudojant grotuvo Paslaugos svetainėse trečiųjų asmenų, naudojant technologijas embed, turinį (iframe), o taip pat leisti kurti laikinas techninės kopijų turinio ir vaizdo peržiūras tokio turinio.

Армения Երրորդ անձանց փոխանցվող իրավունքները

 Տեղադրելով օգտատիրոջ բովանդակությունը մեր Ծառայությունների օգտագործման միջոցով ՝ դուք ծառայության յուրաքանչյուր օգտատիրոջ տրամադրում եք ոչ բացառիկ, անհատույց, ամբողջ աշխարհում գործող լիցենզիա ՝ մուտք գործելու Ձեր բովանդակությունը և դրա օգտագործումը Ծառայության գործառույթի կողմից թույլատրված սահմաններում, այդ թվում ՝ ցուցադրելու այն ծառայության նվագարկչի միջոցով երրորդ անձանց կայքերում embed (iframe) տեխնոլոգիայի միջոցով, ինչպես նաև թույլատրելու եք ստեղծել բովանդակության ժամանակավոր տեխնիկական պատճեններ և այդպիսի բովանդակության Տեսախաղեր:

Suomalainen Siirretyt oikeudet kolmansille osapuolille

 Julkaisemalla käyttäjäsisältöä Palvelujemme avulla myönnät jokaiselle palvelun käyttäjälle ei-yksinomaisen, rojaltivapaan, maailmanlaajuisen lisenssin käyttää sisältöäsi palvelun toiminnallisuuden sallimissa rajoissa, mukaan lukien sen näyttäminen Palvelusoittimen avulla kolmannen osapuolen sivustoilla embed (iframe)-tekniikkaa käyttäen, sekä luvan luoda väliaikaisia teknisiä kopioita tällaisen sisällön sisällöstä ja videoiden esikatseluista.

Latvietis Pārraide tiesības trešajām personām

 Izvietojot pasūtījuma saturu, izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piešķirat katram lietotājam Servisa neekskluzīvu, bez atlīdzības, kas visā pasaulē licenci piekļūt jūsu Saturam un tā izmantošanu, ciktāl to pieļauj funkcionalitāti Pakalpojumu, tai skaitā uz parāda to, izmantojot atskaņotāju Servisa uz trešo personu mājas lapām, izmantojot tehnoloģijas embed (iframe), kā arī ļaut izveidot pagaidu tehnisko kopijas saturs un video-preview šādu saturu.

Кыргызча Үчүнчү жактарга берилүүчү укуктар

 Биздин кызматтарды колдонуу аркылуу колдонуучу жараткан контентти жайгаштыруу менен, сиз кызматтын ар бир колдонуучусуна уникалдуу эмес, акысыз, кызматтын функционалы жол берген чектерде колдонууга, анын ичинде үчүнчү жактардын сайттарында сервистин ойноткучунун жардамы менен көрсөтүүгө лицензия бересиз.

O zbek Uchinchi shaxslarga berilgan huquqlar

 Bizning xizmatlardan foydalanish orqali foydalanuvchi kontentini joylashtirish orqali siz xizmatning har bir foydalanuvchisiga noyob, beg'araz, butun dunyo bo'ylab kontentingizga kirish va uni xizmatning funksionalligi bilan ruxsat etilgan chegaralar doirasida foydalanish uchun litsenziya berasiz, shu jumladan, uni embed (iframe) texnologiyasi yordamida uchinchi shaxslar saytlarida xizmat ko'rsatish pleyeri yordamida ko'rsatishga, shuningdek, kontentning vaqtinchalik texnik nusxalarini va bunday kontentning video prevyusi yaratishga imkon beradi.

Иврит זכויות שהועברו לצדדים שלישיים

 על ידי הצבת תוכן שנוצר על ידי המשתמש באמצעות השירותים שלנו, אתה מעניק לכל משתמש בשירות רישיון לא בלעדי, ללא תמלוגים, תקף ברחבי העולם לגישה לתוכן שלך ולשימוש בו בגבולות המותרים על ידי הפונקציונליות של השירות, לרבות להצגתו באמצעות נגן השירות באתרי צד שלישי באמצעות טכנולוגיית embed (iframe), ומאפשר לך ליצור עותקים טכניים זמניים של תוכן ותצוגות מקדימות וידאו של תוכן כזה.

ქართველი გადაცემული უფლებები მესამე პირებზე

 ჩვენი სერვისების გამოყენების გზით მომხმარებლის კონტენტის განთავსებით, თქვენ მიანიჭებთ სერვისის თითოეულ მომხმარებელს არა ექსკლუზიურ, ჰონორარისგან თავისუფალ, მსოფლიო ლიცენზიას თქვენი შინაარსის წვდომისა და გამოყენების ფარგლებში, რომელიც ნებადართულია სერვისის ფუნქციონირებით, მათ შორის, სერვისის მოთამაშის გამოყენებით მესამე მხარის საიტების გამოყენებით embed (iframe) ტექნოლოგიის გამოყენებით, ასევე ამგვარი შინაარსის დროებითი ტექნიკური ასლების შექმნისა და ვიდეო გადახედვის ავტორიზაციით.

Türk Devredilebilir haklar üçüncü taraflara devredilebilir

 Yerleştirerek özel bir içerik kullanımı yoluyla bizim hizmet sağladığınız her kullanıcı, Servis, münhasır olmayan, telif ücretsiz, dünya çapında geçerli bir lisans İçeriğe erişim ve kullanımı dahilinde işlevselliği, Hizmet, dahil olmak üzere gösterilmesi, oyuncu ile Hizmetin, üçüncü taraf sitelerinde embed teknolojisini kullanarak (iframe) yanı sıra, izin verirseniz oluşturma zaman teknik kopya içerik ve video önizleme, içeriğin.